Kunden tilkendegiver ved sin placering af ordre at have læst og accepteret disse handelsbetingelser, der herefter udgør en integreret del af alle aftaler indgået med:

EAE Holding IVS (Herefter omtalt Miljoebevidst)

CVR-nummer: 40011064

8000, Aarhus C 

1. Miljøbevidst forpligtigelser

Miljoebevidst forbeholder sig retten til at afvise enhver tilmelding. Miljoebevidst forpligter sig til at inkludere Kunden på Miljoebevidst liste over deltagende virksomheder, såfremt Kunden imødekommer gældende betingelser, som nævnt i stk. 2

2. Kundens forpligtigelser

Kunden er forpligtet til rettidigt at betale det aftalte vederlag.
Kunden er forpligtet til hver en tid at leve op til gældende betingelser som er benævnt på https://miljoebevidst.dk/tilmeld-din-virksomhed/.
Såfremt Kunden ikke lever op til gældende betingelser, vil Kunden få en henvendelse med 7 dages varsel til at udbedre manglerne. Imødekommes dette varsel ikke, mister Kunden retten til at anvende Stop Papirspild mærket, og vil blive fjernet fra listen af deltagende virksomheder, uden mulighed for tilbagebetaling af vederlag. 

3. Priser og betalinger

Alle priser oplyses eksklusive moms, og med mindre andet er aftalt, opkræves betaling forud for ét år ad gangen. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Miljoebevidst forbeholder sig retten til at ændre priserne. 

4. Abonnement

Tilmelding til Miljoebevidst er et engangsbeløb og der opkræves derfor ikke yderligere.

5. Ansvar og erstatning 

Miljoebevidst er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Miljoebevidsts samlede erstatningsansvar for kundens direkte tab i relation til en aftale kan dog ikke overstige Miljoebevidst samlede modtagne vederlag for den enkelte aftale. Miljoebevidst er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab og følgeskader hos kunden, herunder driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller forgæves omkostninger. Kunden er forpligtiget til at skadesløsholde og løbende refundere Miljoebevidst for ethvert tab, Miljoebevidst måtte lide som følge af krav fra tredjemand, som er rejst på baggrund af Miljoebevidsts levering af bistand til kunden. 

6. Markedsføring 

Miljoebevidst er berettiget til at bruge Kunden som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng. 

7. Lovvalg og værneting

Disse handelsbetingelser, parternes samarbejde og tvister der udspringer heraf er undergivet dansk ret. Alle tvister mellem Kunden og Miljoebevidst skal afgøres af Retten i Aarhus i første instans.